Академичният център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’ е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0055 на Оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси’, схема Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование.

Представлява стратегически академичен инструмент, с чиято помощ ще се създаде и поддържа модерен, високотехнологичен учебен процес на всички нива. За целта ще бъде генерирано ново учебно съдържание и ще бъдат въведени възможните форми за електронно и дистанционно обучение. Центърът ще развива стратегията за продължаващо обучение и учене през целия живот /УЦЖ/ чрез квалификация и преквалификация на специалисти в областта на музикалното образование.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси’, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.