Гл. ас. д-р Весела Наумова

Гл. ас. д-р Весела Наумова завършва Средно музикално училище ‘Любомир Пипков’ със специалност ‘Пиано’ и Национална музикална академия ‘Проф. Панчо Владигеров’ със специалност ‘Музикознание’.

От 2000 е хоноруван асистент по хармония, а от 2003 – щатен преподавател. През 2013 защитава дисертационен труд на тема – Особености на хармоничния език във вокалните форми в оперите на Пучини, за придобиване на образователна и научна степен Доктор.

Участва в научни конференции и има публикации в редица периодични и научни издания. Насоките в педагогическата работа на Весела Наумова са запазване и развитие на основните методични принципи в преподаването на дисциплината хармония, наложени от българската теоретична школа, обогатени с най-съвременните научни тенденции.