Доц. д-р Ангелина Петрова

Доц. д-р Ангелина Петрова завършва Националната музикална академия ‘Проф. Панчо Владигеров’ със специалност ‘Музикознание’ (1987). Защитава докторска дисертация на тема ‘Линеарни тенденции в съвременността, представени в обобщения световен опит и в музиката на автори от 70-те години’, с научен ръководител проф. д. и. Димитър Христов (1993). Специализира в Института по музикознание към Виенския университет при Гернот Грубер (1997). Основни области на научните и преподавателски интереси: солфеж, теория на съвременната музика, музикална херменевтика, съвременна българска музика.

Издания и монографии
‘Моят свят’ (поредица анкети с композитора Л. Николов, в съавторство);
‘Композиторът Лазар Николов’, София, 2003.
‘Солфежът и композиционните методи на ХХ век’, С., 2008.

Награда ‘Златното петолиние’ и Първа награда на Съюза на българските композитори за монографията ‘Композиторът Лазар Николов’ (2003). Автор на поредица статии и студии на тема: съвременни идеи и методи в солфежа, съвременни композиционни теории; музикалнопопулярни и критически статии. Публикации в чужбина – в престижната енциклопедия Musik in Geschichte und Gegenwart (Al. Wladigerov, M. Goleminov, F. Palikrusheva, L. Georgiev).

Студии и статии
1. Композиторът Александър Текелиев – опити върху музикалния слух. – В: Сб. ‘България в музика’, В. Търново, 2004, с. 100-107.
2. Въведение в слуховото обучение и музикалната теория за музиканти в педагогическия проект на Паул Хиндемит. – В: ‘Нови идеи в музикознанието’, С., СБК, 2004, 131-149.
3. Теоретични и педагогически аспекти на проблема за модалността. Формиране на слуховото възприятие в музикалнопедагогическите методи на Золтан Кодай и Бела Барток. – Сп. Музикални хоризонти, 2005, кн. 4, 37-42.
4. Идеи относно практиката на слушане на диатониката и хроматиката в метода ‘Кодай’ и у Бела Барток. Модалност, хроматика, енхармонизъм. – Сп. Музикални хоризонти, 2005, кн. 7, 19-25.
5. Втората половина на ХХ век и методите за аналитично музикалнослухово възпитание. Слухова рефлексия върху посттоналната музика – Майкъл Фридман. – Сп. Българско музикознание, 2006, кн. 1.
6. Слухови пътища към Новата музика у нас. – В: Сб. Музика – Образование – Просветителство, СБК, 2007, 70-79.
7. Мисли върху биографията на една творба – Шеста симфония на Лазар Николов. – Сп. Музикални хоризонти, 2001, кн. 3, 22-31.
8. ‘Прикованият Прометей’ на Лазар Николов. – Сп. Музикални хоризонти, 2002, кн. 7, 10-20.
9. Прочити на Стравински през втората половина на ХХ век. – В: Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век – Клод Дебюси, Александър Скрябин, Игор Стравински, С., 2003, 55-60.
10. Постмодерното и метафората на разпадането. – В: Сб. ММД 1999-2000, 2003, 92-98.
11. Прочити към ‘свидетелствата’ – към словото на Иван Спасов и Константин Илиев в архивите на СБК в периода 1962-1967. – В: Памет и настояще. Кръгла маса, ММД, 2004.
12. Проектът за музикалното време на Божидар Спасов и Стефан Драгостинов през 90-те – контури на естетическото саморазличаване. – В: Сб. Нови идеи в музикознанието, С., СБК, 2006, 243-254.
13. Проектът за естетическото саморазличаване у Спасов и Драгостинов. Интернет версия.