Доц. д-р Мануела Бончева

Доктор по Музикознание и Музикално изкуство. Тема на дисертацията ‘Български традиционни инструменти и инструментални практики като обект на етномузикологията’. Завършва висше образование през 1993, специалност – музикална педагогика в АМТИ в Пловдив. Защитена дипломна работа на тема: ‘Народни песни от село Войнягово, Карловско’. В периода 1994- 1996 специализация по музикознание – музикален фолклор към ТКДФ, катедра ‘История на музиката и Етномузикология’ в ДМА ‘П. Владигеров’. Защитена дипломна работа на тема: ‘Хороводната традиция във Войнягово, Дъбене, В.Левски и Сушица и определяне на диалектната граница между Същинско и Източно Средногорие’.

Академични длъжности
2012 – до момента Доцент по музикален фолклор към катедра История на музиката и Етномузикология в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’, София
2006 – 2012– Редовен асистент по музикален фолклор към ТКДФ, катедра ‘История на музиката и Етномузикология’ в НМА ‘Панчо Владигеров’, София
2004 – 2006 – Научен сътрудник към секция ‘Етномузикология’ в Институт за изкуствознание, БАН
2000 – 2004 – Специалист към секция ‘Етномузикология’ в Институт за изкуствознание, БАН.
1997 – 2000 – Редовна докторантура по Етномузикология към Институт за изкуствознание – БАН, секция ‘Етномузикология’
1995 – 2006 – Хоноруван асистент по музикален фолклор към ТКДФ, катедра ‘История на музиката и Етномузикология’ в ДМА ‘П. Владигеров’.

Научни публикации
1. Дървото като символ при традиционния музикален инструмент
В: Българско музикознание, 3, 1999, 96 – 106.
2. Хлопкарството в Габровско (етноорганоложки аспекти на занаята). – В: Камбаната – бит, обред, мит. Годишник на Етнографски музей – Пловдив, 1999, 65 – 70.
3. Аспекти на съвременната изработка и функциониране на народните музикални инструменти. – В: Изкуство и контекст. С., 2001, 105 – 111.
4. Академизъм и музикални практики с участие на народни инструменти. – В: Българско музикознание, 3, 2002, 41 – 46.
5. Съвременни инструментални практики с участие на български традиционни инструменти. – В: Български фолклор, 1, 2003, 65 – 76.
6. Семантични аспекти на форма, материал и звук при някои традиционни инструменти. – В: Българско музикознание, 3, 2004, 62 – 79.
7. Функционални аспекти на български традиционни инструменти в пространствата на съвременния град. – В: Изкуство и контекст. С., 2004, 57-63.
8. Делото на Иван Качулев – тема с продължение. – В: Българско музикознание, 3, 2006, 67 – 76.
9. Български традиционни инструменти в пространството на Стария Пловдив – В: Научна конференция 85 години Национална музикална академия ‘Проф. Панчо Владигеров’. С., 2006, 214 – 224.