Изработено е лого на АЦЕДО

Екипът за управление на проект BG051PO001-4.3.04-0055 Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’ има удоволствието да Ви представи логото на АЦЕДО, което е финансирано по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 ‘Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование’ за реализирането на проекта.

АЦЕДО