Информация за софтуерната платформа по проекта

Софтуерната платформа за провеждане на електронно и дистанционно обучение по проект BG051PO001-4.3.04-0055 Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’ е отворена за достъп. Електронните учебни модули ще бъдат достъпни само за студентите, които са записани за летния семестър на учебната 2013/2014.

Желаещите да получат достъп до платформата могат да изпратят имейл на acedo@nma.bg.