Академичният център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’ предлага електронно и дистанционно обучение, както за студенти на Академията, така и за външни лица. В предлаганите учебни модули, курсове и програми са заложени минималните квалификационни и технически изисквания към кандидатите. Центърът разполага със собствена технологична и административна база, софтуерна платформа за обучение и виртуална учебна зала.

Електронно обучение за студенти на НМА 'Проф. Панчо Владигеров'

Електронното обучение е съпътстващо обучение, което подпомага традиционната форма на учебния процес в НМА чрез въвеждане на информационни и комуникационни технологии в преподаването и обучението. Основна цел на EO е да направлява обучаващите се или да ги подпомага при изпълнението на специфични задачи на базата на новите технологии, като по този начин прави учебния процес по-гъвкав и дава възможност за разширяване на обема на усвояваната информация. За да участвате в електронно обучение по предлаганите дисциплини трябва да се регистрирате, като за целта попълнете на Личен номер /ID/ – факултетния си номер.

Дистанционно обучение

Академичният център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’ предлага възможности за дистанционно обучение в областта на музиката и музикалните технологии. Курсовете са гъвкави и могат да бъдат актуализирани и модифицирани, в зависимост от нуждите на обучаваните. АЦЕДО издава сертификати за успешно завършени курсове.Центърът предвижда дистанционно провеждане на програми за специализация и преквалификация по всички предлагани в НМА специалности и дисциплини. За да кандидатствате за някоя от формите на дистанционно обучение, разгледайте предлаганите курсове и се регистрирайте на www.nma.bg/acedo/.