МАГИСТРАТУРИ

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен Магистър осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност. Придобилите степен Бакалавър могат да продължат образованието си за степен Магистър по същата или по различна от тяхната специалност.

Срокът на обучение, определен от Закона за висшето образование е както следва:
а) Една учебна година за магистратура по същата специалност от дипломата за Бакалавър.
б) Две учебни години за магистратура по специалност, различна от специалността на кандидата от предходното му образование. Обучението по всяка специалност на образователно-квалификационна степен Магистър завършва с държавен изпит и със защита на магистърска теза.

СЛЕДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Следдипломно обучение в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’ се провежда под формата на СПЕЦИАЛИЗАЦИИ и ПРЕКВАЛИФИКАЦИИ, в зависимост от специалността на кандидата.

Следдипломното обучение дава възможност за повишаване на притежаваната квалификация или придобиване на нова квалификация, както и актуализиране на професионалните знания и умения, а на успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за преминат курс на обучение.

Обучението за повишаване на квалификацията не е основание за придобиване на образователна степен.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Организират се с цел повишаване на квалификацията на специалисти, разширяването и задълбочаването на подготовката им в определена творческо-професионална или научна област. Специализантите не придобиват по-висока образователна степен. След завършване на курса на обучение и полагане на изпитите, те получават съответен сертификат. Специализациите могат да бъдат с продължителност от един семестър до четири семестъра. Обучението се осъществява по индивидуален учебен план.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИИ

Следдипломното обучение за преквалификация се провежда по специалност, различна от специалността на кандидата от дипломата му за висше образование. Кандидатите за преквалификация се явяват на приемен изпит. Обучението се провежда по индивидуален учебен план за придобиване на нова професионална квалификация. Преквалификацията завършва с полагане на изпити по всички дисциплини, включени в учебния план и държавен изпит. Успешно завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.