Последна седмица с обучения по проекта

Във връзка с изпълнението на Дейност 3 ‘Подготовка и обучение на преподавателския, административния и техническия екип, ангажиран в дейностите по проекта’ на проект BG051PO001-4.3.04-0055 Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’, Ви уведомяваме, че от 06.01.2014 до 10.01.2014 ще се проведат последните обучителни курсове за Изработване на учебни модули и материали за електронно и дистанционно обучение и за Работа със специализирания софтуера за дистанционно обучение.

Курсът Изработване на учебни модули и материали за електронно и дистанционно обучение ще се проведе в зала №55 от 09.00 до 12.30 часа.

Курсът Работа със специализирания софтуера за дистанционно обучение ще се проведе в зала №55 от 13.00 до 16.30 часа.

Желаещите да се включат в обученията могат да изпратят e-mail на acedo@nma.bg или да заявят лично желанието си при екипа на проекта в стая №53 преди началото на курса.