Пресконференция за стартирането на проект по Оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси’

На 18.12.2012 в Национална музикална академия ‘Проф. Панчо Владигеров’ се проведе Пресконференция по повод стартирането на проект СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА ‘ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ’. Договор №BG051PO001-4.3.04-0055.

Проектът се осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 ‘Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование’ на Оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси’, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В пресконференцията участваха ректорът на НМА проф. д-р Димитър Момчилов, ръководителят на проекта проф. Иво Керемидчиев и екипът за организация и управление на проекта. Събитието беше уважено от преподаватели и студенти на НМА, както и от представители на БАН и Техническия университет – София.

Ректорът проф. д-р Димитър Момчилов представи на аудиторията екипа за организация и управление на проекта и изрази своята подкрепа за изграждането на Академичен център за електронни и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’.

Бяха представени главните аспекти на проекта и неговите основни етапи.

Висока оценка за проекта изрази д-р Йошинов – представител на БАН. Той адмирира въвеждането на електронните форми в обучението на студентите от НМА и усилията да бъдат внедрени новите технологии на съвременното информационно общество в строгата специфика на музикалното образование.

Студентите, които бяха гости на пресконференцията, проявиха голям интерес към представения им проект и със своите въпроси взеха активно участие в последвалата дискусия.

Реализирането на проекта в рамките на НМА, най-престижната музикално-образователна институция в България, цели синергията между новите форми на обучение и утвърдените традиции в областта. Стабилната институционална интеграция ще мотивира преподавателския състав, което ще гарантира повишаването на качеството на образователния продукт и дълготрайност на резултатите от проекта. Ще бъдат създадени максимално добри условия за въвеждане на електронното и дистанционно обучение в НМА и развитието му като нова, по-гъвкава форма за непрекъсната квалификация и учене през целия живот.