Проведе се информационна среща за стартирането на проекта

На 07.11.2012 в зала №48 на НМА се проведе ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА за стартирането на проекта Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение (АЦЕДО) в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси’, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На срещата беше представена обща информация за Европейския социален фонд и Оперативната програма ‘Развитие на човешките ресурси’, за Приоритетна ос 4 ‘Подобряване на достъпа до образование и обучение”’на програмата. Присъстващите бяха запознати с целите на проекта, етапите на реализация, периода на изпълнение, индикаторите за изпълнение на проекта, както и с начина на финансиране.

За повече информация по проекта можете да се обръщате към екипа за ръководство, организация и администриране на проекта:

Проф. Иво Керемидчиев, Ръководител на проекта
Гл. ас. Кремена Ангелова, Асистент учебна дейност по проекта, тел. 44 09 776
Николета Ненова, Координатор на проекта, тел. 44 09 752
Мариян Георгиев, Технически асистент на проекта, тел. 44 09 782

Канцеларията на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’ се намира в сградата на Академията на бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, ет. 4, стая № 53.