Проф. д-р Емилия Коларова

Преподавател по история на музиката в НМА ‘Проф. П. Владигеров’ от 1985.

Проф. д-р Емилия Коларова завършва Музикалната академия в София със специалност музикознание при доц. д-р К. Беливанова. През 1985 защитава докторска дисертация на тема ‘Взаимодействия и паралели в развитието на българската и руската музикални култури (1878-1918)’ в Московската държавна консерватория при проф. д.и. И. В. Нестиев. Има множество публикации в областта на българската музикална култура; на сравнителното музикознание; по въпросите на музикалната балканистика и проблемите на мултикултурните общности; на съотношенията национално – универсално, локално – глобално, традиция – модерност – постмодернизъм в музикалното творчество.

Сходна проблематика разработват и специализантите на Е. Коларова – повече от 50 бакалаври и магистри от България, Гърция и Кипър, като някои от най-интересните разработки са отпечатани като самостоятелни издания.

Е. Коларова е автор на каталог ‘Български композитори и диригенти“ (1999, на български и английски); на научните изследвания ‘Към проблема за развитието на хоровоизпълнителското дело в България (история, особености, перспективи)“ (2000) и ‘Аспекти на идеята за националното в българското музикално творчество на ХХ век в контекста на модерността’ (2004); на CDR ‘Панорама на българската музика“ (2000, на български и английски); на коментарните текстове във филма за Йосиф Цанков ‘Керванът на песента“ БНТ (2001). През периода 2006-2008 Е.Коларова е сценарист на предаването ‘БНТ Музика’ в Българската национална телевизия и сътрудничи в редица други телевизионни и радиопрограми, както и на музикалноиздателски компании (7 дни, Alma Mater, Classic FM Radio; Mega Music, Elm Records). Има редица публикации и участия в национални и международни научни конференции в Русия, Люксембург, Япония, САЩ, Австралия, Чехия, Словения, Румъния. Включена е в Енциклопедията ‘Кой кой е в България’ (Книгоиздателска къща ‘Труд’,1998).