Информационна работна среща по проекта

В изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0055 Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’ на 26 март 2014 се проведе информационна работна среща с преподавателите, които участват като експерти в Дейност 4 ‘Разработване на електронни учебни модули за дистанционно обучение и необходимите за тях електронни и мултимедийни помагала’ и Дейност 5 ‘Разработване на учебни планове и програми за дистанционно обучение’.