Стартират обученията по проекта

На 4 март 2013 стартират обученията за преподавателите и администрацията на НМА, предвидени по проект BG051PO001-4.3.04-0055 Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА ‘Проф. Панчо Владигеров’.

Проектът се осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 ‘Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование’ с финансовата подкрепа на Оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси’, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обученията се провеждат в базата на Академичния център за електронно и дистанционно обучение – 4 етаж, стаи №54 и №55, в сградата на НМА на бул.Евлоги и Христо Георгиеви №94.

Всички подадени заявления за участие в обученията се обработват от екипа на проекта и желаещите ще бъдат включени в посочените от тях курсове. Приемането на заявления продължава до 19.04.2013. Включените в обученията ще бъдат уведомявани за графика на курсовете на посочените в заявлението контакти – телефон и e-mail.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма ‘Развитие на човешките ресурси’,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!