Курсът е предназначен за магистри и докторанти в областта на музиката, които подготвят теоретични научни разработки (дипломна работа, магистърска теза, дисертация), както и за всички желаещи да се запознаят с особеностите при реализацията на изследователски проект.

Дипломната работа/дисертацията е представена като жанр научен текст, чието създаване е подчинено на определени правила относно формулирането на заглавието, обема и структурата на изложението, стила и езика на писане. Разискват се възможностите и благоприятните за дипломанта/докторанта условия за избор на изследователски обект: музикално произведение, творчество на един композитор, музикално творчество в определен период, музикологично творчество, интерпретация на даден изпълнител, рецепция (например въздействието на класическата музика върху деца със специални нужди). Курсът разглежда издирването на изворите като основна част от изготвянето на изследователския проект и запознава със стандартите за въвеждане на библиографски източници.

Преподаватeл: проф.д-р Наташа Япова
Проф. д-р Наташа Япова завършва Музикалната академия през 1975 със специалност Музикознание. 1976-1981 – частни занимания по теология, история и естетика на музиката с Трифон Силяновски и Слав Кожухаров. Последователно хоноруван асистент, преподавател, доцент (1998) и професор (2003) по история на музиката.

От 1976 редактор в сп. ‘Музикални хоризонти’, издание на СБМТД; 1991-1994 – отговорен редактор, от 1998 – член на редолегията и редакционната група на списанието. Един от инициаторите и научен редактор на български преводи на паметници на музикалната наука (Карл Филип Емануел Бах. Опит върху правилния начин да се свири на пиано. Ч.1. – Музикални хоризонти, 1982, № 15; Жан-Филип Рамо. Трактат за хармонията. – Музикални хоризонти, 1983, №17/18, №19/20 и др.). Научен редактор на българските преводи на: Ю. Холопов. Проблеми на музикалната наука. Ч 1, 2. – Муз. хоризонти, 1985, №17/18, 19/20; М. Соломон. Бетховен. София, 1987; Улрих Михелс. Атлас Музика. Ч. 1. Пловдив, 2000. Член на Съюза на българските композитори. Докторска дисертация: ‘Въпроси на типологията на музикалната историография’ (1996); хабилитационен труд: ‘За реконструкцията на историческия музикален факт. Основания и критерии’ (1997).