Курсът по музикалнофолклорна диалектология има за цел да формира теоретични знания и практически умения за разпознаване и работа с музикален фолклор от различните области в България. Учебното съдържание включва девет учебни и два тестови модула. За активното участие на обучаемите в учебния процес се препоръчва съчетание от методи на преподаване и учене като лекция, дискусия и музикално-фолклорен анализ с акцент върху теоретичната подготовка в нейната връзка със слухово разпознаване на диалектните стилове и интерпретиране на музикални образци по ноти и по слухово-подражателен начин. Предвиждат се и практически занимания в областта на аранжимента и импровизацията върху фолклорни теми.

Преподаватeл: доц. д-р Мануела Бончева
Доц. д-р Мануела Бончева има научни интереси в областта на етномузикологията, (етно) органологията, градската музикална култура и World Music. От 1995 преподава Музикален фолклор в НМА. През 2003 защитава докторат на тема ‘Български традиционни инструменти и инструментални практики като обект на етномузикологията’.

Научни публикации
1. Дървото като символ при традиционния музикален инструмент. Българско музикознание, 3, 1999, 96 – 106.
2. Хлопкарството в Габровско (етноорганоложки аспекти на занаята). Камбаната – бит, обред, мит. Годишник на Етнографски музей – Пловдив, 1999, 65 – 70.
3. Аспекти на съвременната изработка и функциониране на народните музикални инструменти. Изкуство и контекст. С., 2001, 105 – 111.
4. Академизъм и музикални практики с участие на народни инструменти. Българско музикознание, 3, 2002, 41 – 46.
5. Съвременни инструментални практики с участие на български традиционни инструменти. Български фолклор, 1, 2003, 65 – 76.
6. Семантични аспекти на форма, материал и звук при някои традиционни инструменти. Българско музикознание, 3, 2004, 62 – 79.
7. Функционални аспекти на български традиционни инструменти в пространствата на съвременния град. Изкуство и контекст. С., 2004, 57-63.
8. Делото на Иван Качулев – тема с продължение. Българско музикознание, 3, 2006, 67 – 76.
9. Български традиционни инструменти в пространството на Стария Пловдив. Научна конференция 85 години Национална музикална академия ”Проф. Панчо Владигеров”. С., 2006, 214 – 224.