Курсът Основи на класическата хармония е с теоретична и практическа насоченост. Включва лекционни материали, практически примери и източници за допълнителна информация, както и задачи за самостоятелна подготовка. Изложеният материал в теоретичната част е разработен на основата на най-новите научни изследвания в областта на хармонията в музикалната теория. Проследява базисни етапи в развитието на класическата хармония, подкрепени с примери от музикалната литература от тази епоха и практически задачи, свързани със самостоятелната подготовка на обучаващите се. За оптималното овладяване на материята са необходими познания по Теория на музикалните елементи и Солфеж.

Курсът разглежда в детайли основните хармонични, мелодични и формални практики на западно-европейската музика (най-често наричана класическа) от 18 в. Въведени и обяснени са всички понятия свързани с класическата диатоника и хроматика. Всички модули включват практически задачи и задания, които подпомагат усвояването на теоретичните знания. Курсът е предназначен за всички желаещи да изучават класическата хармония на базата на съвременните средства и технологии.

Преподавател: гл.ас.д-р Весела Наумова
Гл.ас. д-р Весела Наумова завършва Средно музикално училище ‘Любомир Пипков’ със специалност ‘Пианo’ и Национална музикална академия ‘Проф. Панчо Владигеров’ със специалност ‘Музикознание’.

От 2000 е хоноруван асистент по хармония, а от 2003 – щатен преподавател. През 2013 защитава дисертационен труд на тема: Особености на хармоничния език във вокалните форми в оперите на Пучини, за придобиване на образователна и научна степен Доктор.

Участва в научни конференции и има публикации в редица периодични и научни издания. Насоките в педагогическата работа на В.Наумова са запазване и развитие на основните методични принципи в преподаването на дисциплината хармония, наложени от българската теоретична школа, обогатени с най-съвременните научни тенденции.